Vragen en klachten van de heer B. over zorg en jeugdhulp

Rotterdam 14 november 2017

Samenvatting (dossier 2015.1793/2674)

De heer B. is al geruime tijd geleden gescheiden. Er zijn problemen rondom de opvoeding van de kinderen en de omgangsregeling.

Bij de organisatie rondom de hulpverlening aan de heer B., zijn 2 kinderen en hun moeder, zijn 5 organisaties betrokken. Het gaat om JBRR als casusregisseur en aanvrager van de jeugdhulp, STEK als verlener van de jeugdhulp, Lucertis voor gesprekken met de heer B., de Stichting CJG Rijnmond als beheerder van een digitaal informatiesysteem (TOP) en de gemeente Rotterdam als regievoerder van het wijkteam en werkgever van de wijkteamleiders jeugd.

De heer B. voelt zich tegengewerkt door zijn ex-vrouw en een aantal hulpverleners, die hij partijdig en oneerlijk vindt. Als de heer B. hierover klachten indient bij het wijkteam en vraagt om een dossierinzage is er veel onduidelijk. De heer B., die wordt bijgestaan door het AKJ, weet bijvoorbeeld niet van welke organisatie hij wanneer een reactie kan verwachten. Hij legt zijn onvrede voor aan de ombudsman.

De klachtafhandelingstermijn door het wijkteam was iets langer dan de servicenorm van 4 weken die de gemeente Rotterdam hanteert. Gelet op de aard, de complexiteit en de vele betrokkenen vindt de kinderombudsman dat deze termijnoverschrijding niet onaanvaardbaar is. De klachtbehandeling is echter op 2 andere zwaarwegende punten tekort geschoten: de heer B. heeft onvoldoende informatie gekregen over de klachtprocedure en hij is ondanks zijn herhaalde verzoek daartoe niet over zijn klacht gehoord. De gemeente verstrekt folders met informatie. Deze folders heeft de heer B. overigens niet ontvangen. Om betere informatie te verstrekken doet de kinderombudsman aanbevelingen voor aanpassingen aan het informatieblad ‘Vragen of klachten over zorg of jeugdhulp’ en de factsheet ‘Waar kunt u terecht met vragen of klachten over zorg en jeugdhulp’.

De kinderombudsman wil dat de gemeente in de folders helder beschrijft welke rol zij in de verschillende situaties heeft (denk aan doorgeleiding, regie of voortgangsbewaking) en wat ouders en kinderen concreet op welke momenten van de gemeente kunnen verwachten. Ook moeten burgers weten dat zij rechtstreeks een klacht over zorg kunnen indienen bij de gemeente Rotterdam of ombudsman, dus zonder tussenkomst van een wijkteamleider of zorgaanbieder.

Het volledige rapport vindt u hier.